↑ Return to Rada VCÚ

Práva a povinnosti RVCÚ


Práva RVCÚ:

 •  Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků soutěže a skutečností porušující pravidla. Na tyto nedostatky upozorní pořadatele.
 • Má právo udělit pořadateli pokutu za každé nedodržení povinností pořadatele, pokuta je stanovena ve výši 500,- Kč. Vybrané peníze budou vloženy na konto VCÚ a následně rozděleny dle pravidla 9.5.
 • Za jedno porušené pravidlo má právo udělit jednu pokutu dle bodu 10.2.
 • Pořadatel je povinen uhradit pokutu/y ihned po ukončení závěrečného nástupu soutěže VCÚ, členům RVCÚ.
 • V případě neuhrazení pokuty nebude umožněno pořadateli pořádat soutěž zařazenou do následujícího ročníku VCÚ.
 • V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťujících její regulérnost má právo výsledky soutěže nezapočítat do konečného hodnocení VCÚ.
 • Má právo upozornit hlavního rozhodčího na neregulérnost pokusu.
 •  RVCÚ bude fungovat jako odvolací orgán – v případě sporného rozhodnutí hlavního rozhodčího se může družstvo odvolat k RVCÚ a ta má právo v případě oprávněnosti toto rozhodnutí změnit.

Povinnosti RVCÚ:

 • Na listopadovém zasedání seznámí s hodnocením celého uplynulého ročníku VCÚ.
 • Zveřejní oficiální verzi pravidel platných pro následující ročník na stránkách VCÚ nejpozději dva měsíce před první soutěží.
 • V případě udělené pokuty přednese na závěrečném nástupu soutěže odůvodnění a výši pokuty.
 • V případě odebrání bodů kterémukoliv družstvu na soutěži přednese na závěrečném nástupu odůvodnění a jména družstev, kterým byly body odebrány.
 • Má povinnost před zahájením soutěže v součinnosti s hlavním rozhodčím překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a následně rozmístit jednotné značky.
 • Je usnášení schopná, je-li přítomna její nadpoloviční většina členů. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných hlasů.
 • Zajistí vyvěšení reklamy případných sponzorů celého ročníku VCÚ a průběžných výsledků.
 • Má povinnost předat pořadateli audio nahrávku sponzorů VCÚ.
 • Má povinnost zajistit přítomnost jednoho člena na úvodním nástupu, kterému budou moci družstva odevzdat lístek na půjčování soutěžících nebo lístek na dřívější odjezd.
 • Má povinnost si ve svých řadách zvolit předsedu, který při shodném výsledku rozhodování o problému, bude mít právo, rozhodnout.
 • Má povinnost sepsat do listiny lístky o půjčování a dřívějších odjezdů. Tuto listinu stvrdí svým podpisem člen rady a bude vyvěšena u Průběžných výsledků VCÚ k nahlédnutí.
 • Za nesportovní chování vůči RVCÚ a rozhodčím bude družstvo vyloučeno ze soutěže VCÚ a provinivší se členové budou vyloučeni z celého ročníku VCÚ.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat